Dr. AGATA STEPIEN


@artstepien


EN
bilingual interdisciplinary artist, doctor of humanities, intersectional feminist, academic teacher. Born in Krakow in 1986 into a family of Polish artists, she grew up in Spain. She has spent the last 10 years studying visual arts at:
-Spain: Universidad de Castilla La Mancha of Fine Arts
-University of Barcelona, Escola Massana
-Belgium: Academie des Beaux Arts Bruxelles (photography and painting)
-Italy: Academy of Fine Arts in Rome (department of decoration and painting)
-Portugal: Academy of Fine Arts in Lisbon
International doctoral defense in Spain in 2016 on the limits of intimacy in women's art. Diploma Cum Laude of the Academy of Fine Arts in Rome: Faculty of Visual and Performing Arts.
Agata Stępień cooperates with European galleries. Her works are in the permanent collections of museums:
-Women's Museum of San José Costa Rica
-Antonio Pérez Museum in Cuenca, Spain
-San Clemente Spanish Museum
-Museum of Krakow
Research interests in art: intercultural dialogue on women's identity in the dimension of artistic/bodily practices and boundaries of territories/traumas, transcending intimacy in art. She speaks  5 languages. (Polish, Spanish, English, Italian, Catalan)


ES
artista interdisciplinaria bilingüe, doctora en humanidades, feminista interseccional, docente académica. Nacida en Cracovia en 1986 en una familia de artistas polacos, creció en España. Ha pasado los últimos 10 años estudiando artes visuales en:
-España: Universidad de Castilla La Mancha de Bellas Artes
-Universidad de Barcelona, Escola Massana
-Bélgica: Academie des Beaux Arts Bruxelles (fotografía y pintura)
-Italia: Academia de Bellas Artes de Roma (departamento de decoración y pintura)
-Portugal: Academia de Bellas Artes de Lisboa
Defensa doctoral internacional en España en 2016 sobre los límites de la intimidad en el arte femenino. Diploma Cum Laude de la Academia de Bellas Artes de Roma: Facultad de Artes Visuales y Escénicas. Agata Stępień colabora con galerías europeas. Sus obras se encuentran en las colecciones permanentes de museos:
-Museo de la Mujer de San José Costa Rica
-Museo Antonio Pérez en Cuenca, España
-Museo Español San Clemente
-Museo de Cracovia
Intereses de investigación en arte: diálogo intercultural sobre la identidad de las mujeres en la dimensión de las prácticas artísticas/corporales y las fronteras de territorios/traumas, trascendiendo la intimidad en el arte. Habla 5 idiomas. (polaco, español, inglés, italiano, catalán)


PL
dwujęzyczna artystka interdyscyplinarna, doktor nauk humanistycznych, feministka intersekcjonalna, nauczycielka
akademicka. Urodzona w Krakowie w 1986 roku w rodzinie polskich artystów, dorastała w Hiszpanii. Ostatnie 10 lat spędziła na studiowaniu sztuk wizualnych w:
-Hiszpania: Universidad de Castilla La Mancha Sztuk Pięknych
-Uniwersytet w Barcelonie, Escola Massana
-Belgia: Academie des Beaux Arts Bruxelles (fotografia i malarstwo)
-Włochy: Akademia Sztuk Pięknych w Rzymie (wydział dekoracji i malarstwa)
-Portugalia: Akademia Sztuk Pięknych w Lizbonie
Międzynarodowa obrona doktorska w Hiszpanii w 2016 roku na temat granic intymności w sztuce kobiet. Dyplom Cum Laude Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie: Wydział Sztuk Wizualnych i Scenicznych.
Agata Stępień współpracuje z galeriami europejskimi. Jej prace znajdują się w stałych zbiorach muzeów:
-Muzeum Kobiet w San José Kostaryka
-Muzeum Antonio Péreza w Cuenca w Hiszpanii
-Muzeum Hiszpańskie San Clemente
-Muzeum Krakowa
Zainteresowania badawcze w sztuce: dialog międzykulturowy na temat tożsamości kobiecej w wymiarze praktyk artystycznych/cielesnych oraz granic terytoriów/traum, przekraczanie intymności w sztuce.
Mówi w 5 językach. (polski, hiszpański, angielski, włoski, kataloński)


Contact


Email: dragatastepien@gmail.com


Mobile: 0048 578 906 129

Message.